Nghĩa của từ: external bisector

*
phân giác ngoài

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App