Nghĩa của từ: external division of a segment

* hh.
chia ngoài một đoạn thẳng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error