Nghĩa của từ: exterrnal characteristic

* xib
đặc trưng ngoài

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App