Nghĩa của từ: extraneous factor

*
nhân tử ngoại lai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App