Nghĩa của từ: extraneous factor

*
nhân tử ngoại lai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App