Nghĩa của từ: extremal involution

* đs.
phép đối hợp cực trị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App