Nghĩa của từ: eyepiece

* vl.
thị kính, kính nhìn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

eyepiece /'aipi:s/
* danh từ
 - (vật lý) kính mắt, thị kính
Động từ BQT - Android App