Nghĩa của từ: factor group

* đs.
nhóm thương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error