Nghĩa của từ: factor matrix

* tk.
ma trận các hệ số nhân tố

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App