Nghĩa của từ: factorgram

*
biểu đồ nhân tử, nhât tử đồ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

factorgram
- biểu đồ nhân tử, nhân tử đồĐộng từ BQT - Android App