Nghĩa của từ: factorial experiment

* tk.
thí nghiệm giai thừa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App