Nghĩa của từ: fading

* vl.
fading; sự phai màu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

fading /'feidiɳ/
* danh từ
 - (raddiô) sự giảm âm
Động từ BQT - Android App