Nghĩa của từ: faithful representation

* đs.
biểu diễn khớp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App