Nghĩa của từ: falsi

*


Nghĩa trong từ điển StarDict:

falsier /'fɔ:lsiz/
* danh từ số nhiều
 - (thông tục) vú giả
Động từ BQT - Android App