Nghĩa trong từ điển StarDict:

farthest /'fɑ:ðist/
* tính từ & phó từ (số nhiều của far)
 - xa nhất
=at the farthest at; at farthest+ xa nhất; chậm nhất là; nhiều nhất là
Động từ BQT - Android App