Nghĩa của từ: fathul ring

* đs.
vành khớp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error