Nghĩa của từ: favourable opposition

* tv.
vị trí đối lập lớn nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App