Nghĩa của từ: feasible constraints

* trch.
ràng buộc chấp nhận được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App