Nghĩa của từ: feed system

* mt.
hệ nguồn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error