Nghĩa của từ: feedback

* xib.
sự liên hệ ngược

Nghĩa trong từ điển StarDict:

feedback /'fi:dbæk/
* danh từ
 - (raddiô) sự nối tiếp
 - (điện học) sự hoàn ngược
Động từ BQT - Android App