Nghĩa của từ: feedback factor

* xib.
hệ số liên hệ ngược

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App