Nghĩa trong từ điển StarDict:

fiducial /fi'dju:ʃjəl/
* tính từ
 - (thiên văn học) chuẩn, lấy làm cơ sở so sánh
=fiducial point+ điểm chuẩn để so sánh
Động từ BQT - Android App