Nghĩa của từ: fiducial distrribution

* tk.
phân phối tin cậy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App