Nghĩa của từ: field of class two

* đs.
trường lớp thứ hai, trường siêu Aben

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App