Nghĩa của từ: field of constants

* đs.
trường các hằng số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App