Nghĩa của từ: field of extremals

* gt.
trường các đường cực trị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App