Nghĩa của từ: fifteen

*
mười lăm (15)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

fifteen /'fif'ti:n/
* tính từ
 - mười lăm
Động từ BQT - Android App