Nghĩa của từ: fifteeth

*
thứ mười lăm, phần thứ mười lăm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

fifteeth
- thứ mười lăm, phần thứ mười lăm



Động từ BQT - Android App