Nghĩa của từ: film averge drive of life

* mt.
thiết bị kéo phim

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App