Nghĩa của từ: filming

* mt.
sự chụp phim

Nghĩa trong từ điển StarDict:

filming
- (máy tính) sự chụp phim