Nghĩa của từ: filtered ring

* đs.
vành có lọc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error