Nghĩa của từ: final carry digit

* mt.
số mang sang cuối cùng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App