Nghĩa của từ: final element

* top.
phần tử cuối cùng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error