Nghĩa của từ: finder

* mt.
bộ tìm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

finder /'faində/
* danh từ
 - người tìm ra, người tìm thấy
 - (kỹ thuật) bộ tìm
Động từ BQT - Android App