Nghĩa của từ: finete induction

* log.
phép quy nạp [toán học, hữu hạn]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App