Nghĩa của từ: finishing point

* hh.
điểm cuối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error