Nghĩa của từ: finitary method

* log.
phương pháp hữu hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error