Nghĩa của từ: finite chain

* xs.
xích hữu hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App