Nghĩa của từ: finite differences

* gt.
sai phân hữu hạn, sai phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App