Nghĩa của từ: finite group

* đs.
nhóm hữu hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error