Nghĩa của từ: finite multiplier

* tk.
hệ số hiệu chỉnh đo tính hữu hạn của dãy số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App