Nghĩa của từ: finite point

* gt.
điểm hữu hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error