Nghĩa của từ: finite population

* tk.
tập hợp hữu hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App