Nghĩa của từ: finite process

* đs.
quá trình hữu hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

finite process
- (Tech) tiến trình hữu hạnĐộng từ BQT - Android App