Nghĩa của từ: finitely compact

* hh.
compac hữu hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App