Nghĩa của từ: finitely covered

* top.
phủ hữu hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App