Nghĩa của từ: finitism

* log.
chủ nghĩa hữu hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

finitism
- (logic học) chủ nghĩa hữu hạnĐộng từ BQT - Android App