Nghĩa của từ: firm capacity

* kt.
lực lượng của một hãng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error