Nghĩa của từ: first differences

* gt.
sai phân cấp một

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App