Nghĩa của từ: fixation

* top.
sự cố định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

fixation /fik'seiʃn/
* danh từ
 - sự đóng chặt vào, sự làm cho dính lại
 - sự ngưng kết, sự đông lại
 - sự hâm (màu...); sự cố định lại
 - sự ấn định, sự quy định
 - sự ngừng phát triển trí óc
Động từ BQT - Android App