Nghĩa của từ: fixed range

* mt.
miền cố định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error